Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach

Dane teleadresowe

dolnośląskie
przedszkole
692-10-63-116
dolnośląskie
polkowicki
Polkowice
Polkowice
Lipowa 11
59-101
Miś Uszatek
156 uczniów

Elżbieta Mysuna-Greń

76 845-13-36

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka jest placówką publiczną, do której uczęszcza obecnie 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje nad nim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dyrektorem od dnia 1 stycznia 2016 r. jest mgr Elżbieta Mysuna-Greń.

Przedszkole zlokalizowane jest w centrum Polkowic, przy ulicy Lipowej 11. Główna siedziba placówki mieści się w wolnostojącym, nowoczesnym budynku. Sale są wielofunkcyjne, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. W ogrodzie przedszkolnym znajduje się atrakcyjny plac zabaw dla dzieci, boisko i amfiteatr, w którym dzieci mogą prezentować nabyte umiejętności i realizować swoje pasje. Cała placówka stwarza możliwości szerokiego rozwoju i rozwijania zainteresowań.

Od 1994 roku przedszkole prowadzi również oddział przedszkolny w Sobinie, do którego uczęszcza 18 dzieci, a także oddział w Suchej Górnej, gdzie jest ich 13. Nasze oddziały przedszkolne na wsiach umożliwiają dzieciom mieszkającym poza miastem szerszy dostęp do wczesnej edukacji i opieki.

Przedszkole powstało w 1976 roku. Bez wahania można się pokusić o stwierdzenie, że placówka gromadzi obecnie drugie pokolenie przedszkolaków, gdyż wielu dawnych absolwentów przedszkola przyprowadza do niego własne dzieci. Stanowi to dla niego najlepszą reklamę. Przez lata funkcjonowania, przedszkole zyskało opinię wysoce zorganizowanego, przyjaznego dzieciom i rodzicom, oferującego bogatą ofertę edukacyjną. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje otwarty styl i metody aktywne, które wyzwalają potencjał twórczy dzieci. Obecnie, poza zajęciami tradycyjnymi, realizującymi podstawę programową wychowania przedszkolnego, w placówce prowadzone są także bezpłatnie zajęcia dodatkowe.

Poniedziałek - Piątek od 6.00 do 16.30

Język angielski
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia logopedyczne
Religia
Edukacja muzyczna
Rytmika

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy i projekty edukacyjne opracowane przez nauczycieli dla poszczególnych grup wiekowych.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
*Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,
z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r, poz. 2156 z póź. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 poz. 191)
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885)
5. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach.

Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

Każdy z wymienionych organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

Przedszkole nie posiada osobowość prawną, jest jednostką organizacyjną Gminy Polkowice, jako podmiot utrzymywana jest przez samorząd gminy.

Majątek stan na 1.01.2016
Budynek o powierzchni użytkowej: 625,47 m2
Powierzchnia gruntów nieruchomości 6558 m2

wartość majątku:
środki trwałe 533 874,23
pozostałe środki trwałe 197 213,77

Kancelaria przedszkola prowadzi rejestry:
- zarządzeń Dyrektora
- pieczęci
- dziennik korespondencji
- kartotekę przydziału środków ochrony indywidualnej
- druków ścisłego zarachowania
- wydanych upoważnień
- składnica akt

Rejestry dostępne są w sekretariacie Przedszkola. Udostępnianie danych, które zawierają odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, nr 112, poz. 1198).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2010 10:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 30650
27 marca 2017 08:41 (Administrator ) - Aktualizacja danych kontaktowych.
17 października 2016 10:41 (Administrator ) - Dodanie stanowiska: Dyrektor Elżbieta Mysuna-Greń.
17 października 2016 10:41 (Administrator ) - Aktualizacja danych.
Realizacja: Superszkolna.pl